Unit Converter

Feet to Meter

Mile to Kilometer

Pound to Kilograms

Fahrenheit to Celcius

Ounce to Milliliter

Gallon to Litres